Όροι Χρήσης - Christmas Contest

Όροι Συμμετοχής

1.Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΖΑΤΕΞ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην, οδό Λεωφόρος Βουλιαγμένης 5 με ΑΦΜ 094142014, Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, (εφεξής «η Διοργανώτρια εταιρεία») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (στο εξής: Διαγωνισμός). Η εν λόγω προωθητική ενέργεια έχει ως στόχο την ανάδειξη 1 νικητή ο οποίος θα κερδίσει Δωροεπιταγή 200€, για αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.lauraashleyshop.gr. Σκοπός των παρόντων όρων (στο εξής: «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στο Διαγωνισμό, και της ανάδειξης Νικητή στο πλαίσιο αυτού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

2.Η συμμετοχή του κάθε ενδιαφερομένου στο Διαγωνισμό μπορεί να δηλωθεί καθημερινά, για το χρονικό διάστημα 4/12 μέχρι 17/12.

3.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες που θα αναδειχθούν κατά σειρά προτεραιότητας από την Ηλεκτρονική Κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 18/12. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των εργαζομένων στη Διοργανώτρια Εταιρεία και στις Συνεργαζόμενες Εταιρείες.

4.Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξολοκλήρου μέσω διαδικτύου. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

5.Ο Διαγωνισμός παρέχει αποκλειστικά στους επισκέπτες του site τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διεκδίκηση του δώρου. Ειδικότερα, ο κάθε συμμετέχων, καλείται να συμμετάσχει μέσω Facebook Login. Τα απαραίτητα στοιχεία είναι ονοματεπώνυμο και email. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής.

6.Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι, καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι με οιαδήποτε σχέση εργασίας της εταιρείας καθώς και οι συγγενείς τους α’ βαθμού.

7.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η εισαγωγή του mail και του ονόματος του συμμετέχοντος και δεν απαιτείται καμία αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος.

8.Η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί ότι τα στοιχεία που δηλώνουν με τη συμμετοχή τους οι συμμετέχοντες – ενδιαφερόμενοι είναι γνήσια και αληθή. Καμία συμμετοχή, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στον όρο 1 των παρόντων, δεν θα γίνει δεκτή. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη έχει για τυχόν απώλεια ή μη λήψη συμμετοχών που έχουν αποσταλεί ή για τυχόν καθυστέρηση λήψης αυτών, καθώς και εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, καθυστέρηση ή αποτυχία στην αποστολή των συμμετοχών) τα διατηρούμενα αρχεία του Διαγωνισμού καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Τα στοιχεία όλων των εγκύρων συμμετεχόντων συλλέγονται για το σκοπό της ανάδειξης των Νικητών και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο λόγο, εκτός αν έχει συναινέσει προς τούτο ο ενδιαφερόμενος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού, 4/12 μέχρι 17/12.

9.Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κληρωθούν θα είναι οι νικητές, βάσει των παρόντων Όρων Συμμετοχής. Τα ονοματεπώνυμο του Νικητή θα ανακοινωθεί, ενώ θα προηγηθεί ενημέρωσή του από τη Διοργανώτρια Εταιρία, οπότε και θα αποσταλεί σε αυτόν ειδική ηλεκτρονική επιστολή.

10.Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι: Δωροεπιταγή 200€, για αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.lauraashleyshop.gr.

11.Στην περίπτωση που ο Νικητής δεν μπορεί να εντοπιστεί ή δεν έχει ανταποκριθεί μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική ειδοποίησή τους από τη Διοργανώτρια Εταιρία, δηλώνοντας ότι αποδέχονται το Δώρο, όπως αναλυτικά εκτίθεται ανωτέρω στον όρο 10, ή δεν επιθυμούν να αποδεχτούν την ανάδειξή τους τότε ανακηρύσσεται αυτομάτως στη θέση του ως Νικητής ο επόμενος που θα προκύψει από την Κλήρωση. Στην περίπτωση αυτή, ο Νικητή χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του Δώρου του Διαγωνισμού και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη απέναντί τους.

12.Ρητά σημειώνεται ότι ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιοι και χάνουν το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισαν, αν για οποιοδήποτε λόγο και εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη σχετική κλήση του από τη Διοργανώτρια Εταιρία: (α) δεν έχουν μεταβεί στο χώρο και κατά το χρόνο που θα τους υποδειχθεί και δεν δηλώσουν ρητά σε αυτή ότι αποδέχονται το Δώρο, με τον τρόπο που θα τους υποδείξει η Διοργανώτρια Εταιρία, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα, (β) δεν αποδεχτούν πλήρως του παρόντες όρους συμμετοχής.

13.Το Δώρο του παρόντος Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.

14.Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων των προσφερόμενων Δώρων και, αντίστοιχα, για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια ή ζημία της περιουσίας κ.τ.λ. συμβεί στους Νικητές ή

15.Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια Εταιρία θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση), αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση των ονομάτων τους στο site , σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997).